Video | Layavinyasam by T.R. Sundaresan and ensemble – Navarasa Navarthri

Doordarshan television 07/10/2019
T.R.Sundaresan Mridangam & Konnakkol, M.A.Sundareswaran Violin, Papanasam Sethuraman Kanjira, Trichy Murali Ghatam, A.S.Krishnan Morsing, Rama Sundareswaran Tampura. | More about T.R.Sundaresan >>